OBCHODNÉ PODMIENKY („OP“)

Vitajte v systéme správy identifikácie a prístupu („Takeda ID“) od spoločnosti Takeda. Ďakujeme, že využívate naše internetové stránky, aplikácie („Aplikácie“) a Ďalšie digitálne služby („Služby“). Tieto Služby ponúka spoločnosť Takeda Pharmaceuticals International AG (ďalej len „Takeda“).

KLIKNUTÍM NA TLAČIDLO "SÚHLASÍM" NA INTERNETOVÝCH STRÁNKACH ALEBO V APLIKÁCII SPOLOČNOSTI TAKEDA POTVRDZUJETE, ŽE STE SI PREČÍTALI PODMIENKY, VRÁTANE USTANOVENIA O RIEŠENÍ PRÍPADNÝCH SPOROV, ROZUMIETE IM, A SÚHLASÍTE S NIMI, ČÍM SA PRE VÁS STÁVAJÚ PRÁVNE ZAVÄZNÝMI. TÝMTO VYHLASUJETE, ŽE STE UŽ DOSIAHLI PLNOLETOSŤ PODĽA PRÁVA ŠTÁTU SBOJHO BYDLISKA.

POKIAĽ S TÝMITO OP NESÚHLASÍTE ALEBO ICH NEMȎŽETE RIADNE SPLNIŤ, NESMIETE SLUŽŽBY POUŽÍVAŤ ANI SŤAHOVAŤ, RESP. MUSÍTE ICH PRESTAŤ POUŽÍVAŤ.

CIEĽ

Naša spoločnosť (ďalej len "spoločnosť Takeda", "my" a "náš" vo všetkých tvaroch) vypracovala tieto OP, ktoré vám ( "Používateľovi") umožňujú vykonať overenie identity vo vzťahu k rôznym službám pomocou jediného páru používateľského mena a hesla (prostredníctvom jediného prihlásenia).

Pokiaľ s týmito OP súhlasíte, získate kliknutím na tlačidlo SÚHLASÍM celosvetovú, nevýlučnú, ukončiteľnú licenciu, vďaka ktorej môžete bezplatne užívať svoje Takeda ID. Ak Služby používate v mene svojho zamestnávateľa, vyhlasujete a ručíte, že máte oprávnenie zaviazať svojho zamestnávateľa k OP.

Tieto OP stanovujú platné právne podmienky, v rámci ktorých vám spoločnosť Takeda poskytuje prístup k Službám, ktorých sa OP týkajú a s ktorými pri využívaní Služieb súhlasíte.

Tieto OP stanovujú podmienky vzťahu a používania medzi nami a spoločnosťou Takeda (a jej Službami). Nezakladajú žiadne práva v prospech tretích osôb.

OBSAH SLUŽIEB

Služby vrátane akýchkoľvek informácií, grafiky, dizajnu, umeleckých diel, textov, videoklipov, zvukových klipov, ochranných známok, log, ochranných známok k službám a/alebo iného obsahu poskytovaného v rámci Služieb alebo ich prostredníctvom (spoločne len "Obsah spoločnosti Takeda") sú vo vlastníctve spoločnosti Takeda alebo jej poskytovateľov licencie a sú chránené švajčiarskym aj zahraničným autorským právom, ochrannými známkami a ďalšími právnymi predpismi.

Naše Služby môžu zobrazovať obsah, funkcie a softvér iných osôb než spoločnosti Takeda. Za takýto obsah, ktorý môže byť predmetom právneho preskúmania, nesie výhradnú zodpovednosť tretia osoba, ktorá ho poskytuje. Všetok obsah, ktorý je v rozpore so zákonom alebo našimi zásadami, bude odstránený.

NEJEDNÁ SE O LEKÁRSKE SLUŽBY

Obsah spoločnosti Takeda je len informatívny. Využívanie Služieb nepredstavuje, nevytvára ani nenahrádza kontakt lekára s pacientom, terapeuta s pacientom alebo iný zdravotnícky profesionálny vzťah medzi spoločnosťou Takeda a vašou osobou. Pre všetok obsah poskytovaný rôznymi Službami platí, že by nemal byť využívaný ako náhrada a) rady vášho lekára alebo b) návštevy lekára alebo rozhovoru či konzultácie s ním.

VYTVORENIE ÚČTU

Pri založení účtu Takeda ID sú po vás vyžadované vaše údaje pre registráciu ("Údaje o účte"). Využívaním Služieb súhlasíte s poskytnutím presných, aktuálnych a úplných Údajov o účte a zaväzujete sa ich podľa potreby aktualizovať, aby boli vždy presné, aktuálne a úplné. Bez toho, aby tým boli akokoľvek narušené a ovplyvnené ustanovenia Takeda Privacy Policy, súhlasíte s tým, že spoločnosť Takeda je oprávnená uchovávať a používať Údaje o účte, ktoré nám poskytujete, k údržbe vášho účtu a poskytovanie Služieb spoločnosťou Takeda. Nesiete plnú zodpovednosť za všetku činnosť vykonanú prostredníctvom vášho účtu, za poskytovanie a udržiavanie presných Údajov o účte a za uchovanie svojho hesla v tajnosti. V prípade akéhokoľvek neoprávneného použitia vášho hesla alebo účtu máte povinnosť okamžite informovať spoločnosť Takeda. Na vaše Údaje o účte sa vzťahujú ustanovenia Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Takeda, ktoré sú súčasťou týchto OP.

VAŠE ÚDAJE A SÚKROMÍ

Ustanovenia Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Takeda ďalej ustanovujú spôsoby a zásady zhromažďovania a používania technických údajov zo zariadení, prostredníctvom ktorého Služby používate. Spoločnosť Takeda prijala opatrenia, ktoré považuje za vhodné alebo všeobecne prijateľné, aby zaistila bezpečnosť a dôvernosť všetkých informácií, ktoré poskytujete pri prístupe k Službám. Upozorňujeme, že internetové stránky alebo internetový prenos nie sú nikdy úplne súkromné ani bezpečné a že akúkoľvek správu alebo informácie, ktoré odošlete prostredníctvom Služieb, si môžu prečítať alebo zachytiť iné osoby, vrátane tretích osôb nejednajúcich v dobrej viere, a to napriek zvláštnemu oznámeniu o zašifrovanom prenose.

POŽIADAVKY NA OPERAČNÝ SYSTÉM

Tieto požiadavky sa môžu kedykoľvek zmeniť, čo bude oznámené na našich internetových stránkach alebo prostredníctvom priamej komunikácie s Užívateľmi.

PODPORA A ZDIEĽANIE

Sme oprávnení zasielať vám dôležité oznámenia a aktualizácie a ďalšie informácie ohľadom zmien Služieb, ich funkcií, našich zásad alebo akékoľvek ďalšie informácie, o ktorých sa budeme domnievať, že je nevyhnutné vám ich oznámiť. Je možné, že vám byť ponúknutá možnosť niektoré z týchto oznámení odmietnuť.

Ako s vami budeme komunikovať - V prípade potreby vás budeme kontaktovať prostredníctvom e-mailu, SMS správy alebo iných prostriedkov, s ktorými ste vopred súhlasili. Na komunikáciu využijeme kontaktné údaje, ktoré ste nám poskytli.

Pokyny pre užívateľov a technická podpora - Ak máte otázky k používaniu Takeda ID alebo ak sa počas jeho používania stretnete s akýmikoľvek technickými problémami, vyhľadajte technickú podporu na internetových stránkach, v aplikácii alebo pomocou podpory Služieb.

UŽÍVATEĽ

Ak si stiahnete Služby alebo využijete iného prístupu k službám prostredníctvom telefónu alebo iných zariadení, ktoré nevlastníte, musíte mať súhlas majiteľa. Zodpovedáte za dodržiavanie týchto OP bez ohľadu na to, či ste vlastníkom daného telefónu či iného zariadenia.

Právo na užívanie Služieb je udelené výhradne vašej osobe. Nesmiete preniesť užívanie Služieb za peniaze, protislužbu ani zadarmo na inú osobu. Ak predávate zariadenie, na ktorom sú Služby nainštalované, máte povinnosť Služby z uvedenej platformy vymazať.

Ak užívate naše Služby menom obchodného subjektu, znamená to, že tento subjekt prijíma tieto OP. Uvedený subjekt odškodní spoločnosť Takeda a všetky jej spriaznené osoby, zamestnancov a zástupcov vo vzťahu k všetkým nárokom, súdnym sporom alebo žalobám vyplývajúcim z užívania Služieb alebo súvisiacim s užívaním Služieb, vrátane zodpovednosti alebo výdavkov, ktoré vzniknú z nárokov, strát, škôd (ako je uvedené nižšie), súdnych sporov, rozsudkov, nákladov súdneho konania a poplatkov právneho zastúpenia.

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Všetky práva duševného vlastníctva k Službám patria výhradne a v plnom rozsahu spoločnosti Takeda. Medzi tieto práva patria ochranné známky (zapísané alebo nezapísané), autorské práva, práva priemyselných vzorov (zapísané alebo nezapísané), ochranné známky pre služby (zapísané alebo nezapísané) a iné práva duševného vlastníctva, ak je to relevantné v určitých krajinách a regiónoch, a ďalej právo podať prihlášku na ich ochranu.

Za predpokladu, že budete tieto OP dodržiavať, vám poskytneme obmedzenú, odvolateľnú a nevýhradnú licenciu na práva v Službách (nejedná sa o predaj práv). Nebude vám svedčiť žiadne právo duševného vlastníctva k Službám, okrem práva užívať ich v súlade s OP. Nie ste oprávnení používať žiadny obsah zo Služieb bez výslovného súhlasu spoločnosti Takeda alebo ak takéto používanie nie je inak povolené zákonom.

OBMEDZENIE UŽÍVANIA SLUŽIEB

Naša licencia, ktorú vám poskytujeme na užívanie Služieb, ako je uvedené v OP, je podmienená vaším záväzkom, že budete dodržiavať všetky platné právne predpisy štátu svojho bydliska, ktorými sa riadi vaše používanie Služieb. Z toho vyplýva, že nebudete:

  • kopírovať, prenajímať, poskytovať sublicencie, požičiavať, poskytovať alebo inak sprístupňovať naše Služby v žiadnej podobe, úplne ani sčasti, žiadne tretej osobe;
  • prekladať, prepisovať, zlučovať, prispôsobovať, meniť, pozmeňovať alebo upravovať ich časti alebo celok, ani nepovolíte úplne alebo čiastočne ich kombináciu či zlúčenie s ďalšími programami, s výnimkou prípadov, keď je to potrebné na ich užívanie na zariadeniach, ako je povolené v týchto OP;
  • demontovať, dekompilovať, dekódovať, spätne analyzovať (reverzné inžinierstvo), meniť formát alebo rámovať akúkoľvek časť softvéru Služieb spoločnosti Takeda alebo vytvárať odvodené diela založené na Službách ako celku alebo ich časti;
  • používať naše Služby žiadnym nezákonným spôsobom, k žiadnemu nezákonnému účelu ani žiadnym iným spôsobom, ktorý je v rozpore s OP, ani jednať podvodne alebo so zlým úmyslom, napríklad ohrozovať Služby alebo akýkoľvek operačný systém počítačovým útokom alebo vkladať do Služieb alebo akéhokoľvek operačného systému škodlivý kód, ako sú vírusy alebo škodlivé údaje;
  • vytvárať viac účtov pod falošnou alebo podvodnou zámienkou;
  • porušovať naše práva duševného vlastníctva ani práva tretích osôb v súvislosti s vaším používaním Služieb (v rozsahu, v akom k takémuto užívaniu nemáte na základe týchto OP licenciu). 

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Služby používate na vlastnú zodpovednosť. Spoločnosť Takeda nenesie zodpovednosť za žiadne škody, ktoré môžu mať za následok stiahnutie a užívanie Služieb, ktoré vám boli ponúknuté bezplatne, ani za škodu, ktorú ste spôsobili vy, napríklad nedodržaním správnych pokynov pre inštaláciu alebo nedodržaním našich pokynov ohľadom minimálnych požiadaviek na systém.

V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi nenesieme voči vám podľa týchto OP zodpovednosť za žiadne zvláštne, náhodné, sankčné, následné ani iné nepriame či exemplárne škody, ktoré akýmkoľvek spôsobom vznikli v dôsledku využívania Služieb alebo na základe týchto OP, najmä ušlý zisk, stratu obchodného vzťahu, prerušenie prevádzky alebo stratu obchodnej príležitosti bez ohľadu na to, či z titulu deliktu, zmluvy alebo inak, a to aj prípade, že ste boli upozornení na možnosť vzniku uvedených škôd, najmä v dôsledku chýb, vynechaniu alebo oneskoreniu prenosu, prerušenia služieb telekomunikačných partnerov alebo kvôli vírusom, bez ohľadu na to, či chyby alebo ich časť boli spôsobené v dôsledku zásahu vyššej moci, nedbanlivosti, terorizmu, vojny, krádeže, zničenia alebo nepovoleného prístupu k službám. 

Nezodpovedáme za žiadne informácie poskytnuté Službami – Hoci vynakladáme primerané úsilie na aktualizáciu informácií poskytovaných Službami, nekonáme žiadne výslovné ani implicitné vyhlásenia, záruky alebo garancie, že sú takéto informácie presné, úplné, spoľahlivé a aktuálne. Služby sú poskytované "tak, ako stoja a ležia" a "tak, ako sú dostupné" bez výslovných či implicitných záruk či garancií. Spoločnosť Takeda nezaručuje, že Služby budú spĺňať vaše požiadavky, budú bez vírusov a chýb a že budú poskytované bez prerušenia.

KEDY MȎŽEME UKONČIT VAŠE PRÁVA K UŽÍVÁNIU SLUŽIEB

Služby sú k dispozícii bezplatne a slúžia len na informačné účely. Nerobíme žiadne vyhlásenie, že ich budeme poskytovať, podporovať a/alebo aktualizovať po dobu neurčitú. Ak sa rozhodneme prestať ich poskytovať, podporovať a/alebo aktualizovať, budeme vás informovať spôsobom, ktorý bude za daných okolností primeraný. Tým by bol ukončený váš prístup k Službám.

Sme tiež oprávnení kedykoľvek ukončiť vaše práva na užívanie Služieb tým, že vás kontaktujeme, ak zistíme, že ste porušili OP. Toto ukončenie môže byť pozastavené alebo zrušené, ak bude možné vaše porušenie napraviť v dodatočnej lehote, ktorá vám bude poskytnutá podľa výhradného uváženia spoločnosti Takeda. V prípade, že ukončíme vaše práva na užívanie Služieb:

  • Vznikne vám povinnosť prestať využívať Služby.
  • Musíte vymazať nebo odstrániť Služby zo všetkých zariadení, ktoré máte k dispozícii, a bezodkladne zlikvidovať všetky kópie Služieb, ktoré máte.

PREVOD TEJTO ZMLUVY

Spoločnosť Takeda je oprávnená kedykoľvek na základe týchto OP previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z týchto OP na inú organizáciu alebo subjekt. Pokiaľ k takému prevodu dôjde, spoločnosť Takeda vás ako Užívateľa bude informovať. Prevodom nebudú dotknuté vaše práva vyplývajúce zo zmluvy.

Svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce z týchto OP môžete s naším súhlasom previesť na iný subjekt, pričom takýto súhlas bude považovaný za platný, len ak bude udelený písomnou cestou.

ĎALŠIE PODMIENKY

OP nezakladajú žiadne právo tretej osobe vymáhať akékoľvek ustanovenie týchto OP. Pokiaľ bude jedno alebo viac ustanovení týchto OP vyhlásené za neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, bude takéto ustanovenie považované za oddelené z týchto OP a nebude slúžiť k založeniu neplatnosti zostávajúcich ustanovení týchto OP. 

V prípade meškania s vymáhaním týchto OP nie je dotknuté naše právo vymáhať ich kedykoľvek neskôr. Ak nebudeme vymáhať dodržiavanie ustanovení týchto OP okamžite alebo ak opatrenia voči vašej osobe z dôvodu vášho porušenia niektorého ustanovenia OP prijmeme oneskorene, ste aj naďalej povinní riadiť sa ich ustanoveniami a v platnosti zostáva aj naše právo vymáhať dodržiavanie OP a prijať potrebné opatrenia neskôr.

ROZHODNÉ PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV

Ak máte bydlisko v krajine, ktorá vyžaduje, aby sa spotrebiteľské zmluvy riadili miestnymi právnymi predpismi (napr. členské štáty Európskej únie), riadia sa akékoľvek nároky voči našej spoločnosti miestnymi právnymi predpismi, s vylúčením kolíznych noriem. Vo všetkých ostatných prípadoch sa uplatní švajčiarskej právo, s vylúčením kolíznych noriem. Akýkoľvek nárok môžete predložiť k rozhodnutiu príslušnému súdu v krajine vášho bydliska. Vo všetkých ostatných prípadoch budú rozhodovať o vašom nároku príslušné súdy v Zürichu.

AKTUALIZÁCIA A ZMENY SLUŽIEB

Príležitostne vás môžeme požiadať o vykonanie aktualizácie Služieb, aby sme zlepšili ich výkon a funkčnosť, reagovali na zmeny v operačnom systéme a riešili problémy so zabezpečením. Nemáme však žiadnu právnu povinnosť Služby aktualizovať. Ak sa rozhodnete tieto aktualizácie neinštalovať, je možné, že Služby nebudete môcť naďalej používať.

ZMENY TÝCHTO OP

Je možné, že budeme musieť tieto OP zmeniť tak, aby odrážali zmeny právnych predpisov alebo osvedčených postupov, alebo aby reagovali na dodatočné funkcie, ktoré zavedieme. Tieto zmeny pre vás budú v takom prípade záväzné až potom, čo prijmete zmenené OP. O podrobnostiach zmeny vás budeme vopred informovať. Ak oznámené zmeny neprijmete, nebudete oprávnení Služby ďalej používať. Ak nedôjde k podstatným zmenám v ustanovení o riešení sporov v týchto OP, súhlasíte s tým, že zmena OP nezakladá novú príležitosť odstúpiť od ustanovení o riešení sporov.